Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego Powered By GSpeech
Aktualności
piątek, 01 wrzesień 2017 22:55

Nabór do Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego

Napisał

Marszałka Województwa Opolskiego z dniem 1 września 2017r. powołał Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego. Forum ma charakter konsultacyjny i doradczy oraz inicjatywny w zakresie doskonalenia narzędzi (regulaminy itp.) i wdrażania polityki senioralnej na terenie województwa. Teraz czekamy na wybory...

Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego10 lipca br. o godzinie w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Opolskiego odbyło się spotkanie organizacyjno-informacyjne dotyczące utworzenia Forum Seniorów Województwa Opolskiego. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele opolskich Rad Seniorów, organizacji pozarządkowych Opolszczyzny działających na rzecz seniorów oraz samorządów terytorialnych. 

2017 07 forum seniorow opole 4

Zdęcie ze spotkania organizacyjno-informacyjnego

Więcej informacji o tym spotkaniu>>Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego ma charakter konsultacyjny i doradczy oraz inicjatywny w zakresie doskonalenia narzędzi (regulaminy itp.) i wdrażania polityki senioralnej na terenie województwa.

Kadencja Forum trwa 4 lata. Marszałek Województwa powołuje nie więcej niż 36 członków Forum, ze zgłoszonych przedstawicieli Senioralnych Rad Miast i Gmin, organizacji pozarządowych, Uniwersytetów III Wieku, instytucji senioralnych działających na obszarze Województwa.

W skład Forum wchodzą:

 1. przedstawiciele Senioralnych Rad Miast i Gmin, istniejących na dzień zarządzenia wyborów na obszarze Województwa,
 2. przedstawiciele organizacji senioralnych i nieformalnych grup seniorów, instytucji senioralnych, wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez te organizacje i podmioty.


Marszałek Województwa Opolskiego przed powołaniem członków Forum występuje pisemnie do Senioralnych Rad, Uniwersytetów III Wieku, organizacji pozarządowych, instytucji senioralnych o wskazanie przedstawiciela na członka Forum oraz jednego zastępcy.

Zasady zgłaszania kandydatów na członków Forum.

 • Kandydaci na członków Forum mogą być zgłaszani przez podmioty uprawnione, którymi są:
  - organizacje i podmioty seniorów oraz prowadzące działalność na rzecz seniorów na terenie województwa opolskiego,
  - nieformalne grupy seniorów, składające się z min. 10 osób, zamieszkałych na terenie województwa opolskiego,
 • O działalności na terenie Województwa decyduje adres siedziby organizacji lub podmiotu, wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego dokumentu potwierdzającego status prawny podmiotu. O działalności na rzecz seniorów decyduje zapis w Statucie lub Regulaminie danego podmiotu.
 • Każda organizacja i każdy podmiot może zgłosić nie więcej niż dwóch kandydatów i dwóch zastępców na członków Forum.
 • Kandydatem na członka Forum oraz zastępcą może być osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:
 • jest czynnym członkiem organizacji/podmiotu,
 • aktywnie działa na rzecz seniorów,
 • jest w wieku powyżej 60 lat,
 • wyraziła zgodę na kandydowanie oraz pracę w Forum,

Do zadań Forum należy w szczególności:

- opracowanie założeń funkcjonowania i trybu wyboru przedstawicieli seniorów przy Marszałku Województwa Opolskiego;
- wyrażanie opinii w sprawach dotyczących seniorów;
- wyrażanie postulatów, wniosków w obszarze perspektywy senioralnej
- wyrażanie opinii w zakresie narzędzi polityki senioralnej województwa opolskiego;
- wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących działań na rzecz seniorów;
- rozpoznawanie potrzeb społeczności województwa w zakresie działań na rzecz seniorów oraz planowanie działań służących zaspokojeniu tych potrzeb;
- powoływanie stałych lub czasowych zespołów roboczych.

Zarządzenie Marszałka Województwa

Loading...

  (obraz można powiększyć, nawet na cały ekran - prawy górny róg)

 

Kolejne działania związane z tworzeniem Forum Seniorów

- Na wrzesień 2017 r. (9-10.09. i 16-17.09.2017 r.) zaplanowano spotkania dwóch Grup roboczych ds Powołania Reprezentacji Seniorów, których celem będzie wypracowanie zasad powołania i funkcjonowania reprezentacji środowiska senioralnego na szczeblu wojewódzkim. W pracach wezma udział 72-osoby - seniorzy i seniorki wydelegowani przez rady seniorów i samorządy gminne. 

- W październiku 2017 r. zostanie powołane Forum Seniorów Województwa Opolskiego, a jego skład i zasady funkcjonowania zostaną zaprezentowane podczas Regionalnego Spotkania Seniorów Województwa Opolskiego

- W dniach 18-19.10.2017 r. odbędzie się spotkanie Spotkanie Grupy Roboczej ds opracowania Strategii działania Forum Seniorów Województwa Opolskiego, na którym zostanie wypracowany plan pracy Forum, w tym określenie celów długo- i krótkoterminowych.

 

 
 

Zadanie dofinansowane w 2017r. ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
stopka FIO

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech