Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego Powered By GSpeech
Aktualności
czwartek, 29 marzec 2018 19:44

Wybrano nowe władze UTW w Nysie

Napisał

4 kwietnia 2018 r. odbyło się Zwyczajne Ogólne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie. Podsumowano kończącą się kadencję i wybrano nowe władze...

Po przedstawieniu sprawozdań: merytorycznego, pracy zarządu, finansowego, Rady Programowej, Koleżeńskiej Komisji Rozjemczej i Komisji Rewizyjnej oraz proponowanych kierunków działania na rok 2018 i przyszłą kadencję, preliminarza planu dochodów i kosztów na rok 2018 przystąpiono do podjęcia uchwał zatwierdzających poszczególne sprawozdania, kierunki działania i preliminarz planu dochodów i kosztów Stowarzyszenia.

Podjęto uchwałę zatwierdzającą wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi z działalności za 2017 r. i I kwartał 2018 r.

Odbyły się wybory nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Koleżeńskiej Komisji Rozjemczej oraz Rady Programowej.

Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie zatwierdzenia składu organów Stowarzyszenia i Rady Programowej.

Wymienione organy Stowarzyszenia i Rada Programowa na kadencję 2018-2020 ukonstytuowały się.

Skład Zarządu SR UTW w Nysie

p. Józefa Ziemnik - prezes
p. Urszula Barbara Struś - wiceprezes
p. Marek Flakowski - wiceprezes
p. Anna Cholewińska - sekretarz
p. Alina Szczerska - skarbnik
p. Marian Siemieniec - członek
p. Wiesław Cieleń - członek
p. Emila Niewiadomska - członek
p. Irena Grubiak - członek
p. Grażyna Stefanowska-Gutowska - członek

Skład Komisji Rewizyjnej

p. Danuta Początek - przewodnicząca
p. Halina Mędrek - członek
p. Stanisława Grzesiak - członek

Skład Koleżeńskiej Komisji Rozjemczej

p. Jadwiga Forysiak - przewodnicząca
p. Barbara Mocko - członek
p. Halina Prus - członek

Skład Rady Programowej SR UTW

p. Regina Karwacka– - przewodnicząca
p. Irena Sosulska - wiceprzewodnicząca
p. Krystyna Kaleta-Czokańczuk - członek
dr Tomasz Drewniak doc. PWSZ w Nysie - członek
dr hab. inż. Tomasz Malczyk profesor nadzwyczajny PWSZ - członek
dr inż. Piotr Bernat– - członek
dr hab. inż. Katarzyna Hys profesor Politechniki Opolskiej - członek

Prezes Zarządu poprzedniej kadencji Michalina Danuta Podgórni złożyła p. Prezes Józefie Ziemnik, nowemu Zarządowi i wszystkim Komisjom oraz Radzie Programowej gratulacje i życzenia owocnej pracy na rzecz rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie.

Informacja UTW Nysa

 

Zadanie dofinansowane w 2017r. ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
stopka FIO

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech