Opieka długoterminowa

Inną formą opieki nad pacjentami przewlekle chorymi jest pielęgniarska opieka długoterminowa. Jest to opieka nad osobami obłożnie i przewlekle chorymi. Opieka ta odbywa się w domu pacjenta...

   Pacjenci nią objęci nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego lub nie chcą lub nie mogą przebywać w zakładach opieki długoterminowej. Ta forma pomocy dotyczy pacjentów wymagających ze względu na problemy zdrowotne, systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej.
  Taka opieka udzielana w warunkach domowych jest realizowana we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Natomiast celem takiej pielęgniarskiej opieki długoterminowej jest zapewnienie świadczeń pacjentowi oraz przygotowanie chorego i jego rodziny do samodzielnej opieki i pielęgnacji.
   Opieka ta polega także na przygotowaniu do radzenia sobie z niepełnosprawnością.

Kto się kwalifikuje do takiej opieki?

Otóż zakwalifikowane mogą być osoby chore przewlekle, osoby niezdolne do samodzielnego funkcjonowania.

Podstawą objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową jest skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (na odpowiednim druku), a także kwalifikacja pielęgniarki środowiskowej/rodzinnej do objęcia taką opieką długoterminową.

ops nysa

Ponadto, pielęgniarka opieki długoterminowej współpracuje i informuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarkę środowiskowo – rodzinną (wybraną poprzez złożenie deklaracji wyboru), o rozpoczęciu i zakończeniu udzielania świadczeń oraz o istotnych zmianach w stanie zdrowia pacjenta. 

Czas opieki trwa maksymalnie do 6 miesięcy. 

Pielęgniarską opieką długoterminową nie mogą być objęci chorzy, którym są udzielane świadczenia przez hospicja domowe i przez inne stacjonarne placówki opieki długoterminowej, a także chorzy w ostrej fazie choroby psychicznej.

Stacja Opieki Caritas

Dzięki staraniom Ks. bpa Alfonsa Nossola, Caritas Diecezji Opolskiej stworzyła nowoczesny i alternatywny wobec państwowej służby zdrowia system usług opiekuńczo-medycznych. 10 października 1992r. w Dobrzeniu Wielkim k. Opola, poświęcona została pierwsza w Polsce Stacja Opieki Caritas. Aktualnie na terenie diecezji opolskiej działają 54 Stacje Opieki. Wyposażenie wszystkich Stacji jest darem Rządu Niemieckiego. Działalność Stacji finansowana jest przez władze samorządowe oraz Opolski i Śląski Narodowy Fundusz Zdrowia.

W Stacjach zatrudniony jest wykwalifikowany personel pielęgniarski. Dysponuje on pojazdami służbowymi oraz nowoczesnym sprzętem pielęgnacyjno-rehabilitacyjnym, wypożyczanym do domu pacjenta. Podstawowym celem działania Stacji jest wydłużenie do maksimum pobytu pacjenta w domu. Stacje sprawują także opiekę paliatywną nad osobami w terminalnym okresie choroby. Niekiedy zabezpieczają opiekę socjalną. Stacje współpracują z placówkami służby zdrowia, pomocy społecznej oraz parafiami. Przełożonymi pielęgniarek są księża dyrektorzy Caritas rejonów.

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa świadczona jest przez pielęgniarki 54 Stacji Opieki Caritas Diecezji Opolskiej. Opieka długoterminowa to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy ze względu na problemy zdrowotne wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej. Opieka ta sprawowana jest we współpracy z lekarzem rodzinnym. Celem pielęgniarskiej opieki długoterminowej jest zapewnienie świadczeń pielęgniarskich w środowisku domowym pacjentom obłożnie chorym oraz przygotowanie chorego (i jego rodziny) do samoopieki i samopielęgnacji.

www.caritas.diecezja.opole.pl

 

Główne zadania pielęgniarskiej opieki długoterminowej to:

  • świadczenia pielęgniarskie we współpracy z lekarzem rodzinnym,
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym pacjenta,
  • edukacja zdrowotna osób objętych opieką, członków ich rodzin,
  • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu. 

Stacja Opieki Pielęgniarskiej Długoterminowej w Nysie

48-303 Nysa, ul. Głuchołaska 8

Tel./fax: 77-435-52-29

Stacja Opieki Pielęgniarskiej Długoterminowej w Głuchołazach

48-340 Głuchołazy, ul. Andersa 74

Tel. 600-478-462

Stacja Opieki Pielęgniarskiej Długoterminowej w Otmuchowie

48-385 Otmuchów, ul. Żeromskiego 1

Tel./fax: 77-431-54-40

Stacja Opieki Pielęgniarskiej Długoterminowej w Kamienniku

48-388 Kamiennik, ul. Kościuszki 2

Tel./fax: 77-431-25-03 

Opracowała Joanna Wiech

 

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper