Emerytura

Seniorzy często z trudem wiążą koniec z końcem, wielu ma niskie renty i emerytury. A jeśli muszą też zmagać się z długotrwałą chorobą czy niepełnosprawnością, to nie poradzą sobie bez wsparcia innych. Dlatego przedstawiamy cykl artykułów prezentujących różne formy wsparcia...

Emerytura

 Zasady nabywania prawa do emerytury uregulowane zostały przede wszystkim w ustawie z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa ta podzieliła ubezpieczonych na trzy grupy wiekowe:

  • osoby urodzone przed dniem 1 stycznia 1949r.,
  • osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948r.,
  • osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948r., a przed dniem 1 stycznia 1969r. 

Przynależność do określonej grupy wiekowej skutkuje tym, że różne są zarówno warunki, na których można nabyć prawo do emerytury, jak i zasady ustalania jej wysokości. 

Osoby urodzone przed dniem 1 stycznia 1949r. nabywają prawo do emerytury, a także obliczenia jej wysokości. na dotychczasowych zasadach. Dotyczy to również osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948r., a przed dniem 1 stycznia 1969r., które do dnia 31 grudnia 2008r. spełniły warunki wymagane do uzyskania wcześniejszej emerytury. 

Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948r. - co do zasady - nabywają prawo do emerytury na tzw. nowych zasadach, które przewidują również nowy sposób ustalania jej wysokości. 

Określone grupy zawodowe mają również możliwość nabycia prawa do wcześniejszej emerytury na podstawie przepisów innych ustaw, np. nauczyciele na podstawie Karty Nauczyciela. Dotyczy to przede wszystkim osób urodzonych przed 1949r., a w niektórych przypadkach - również urodzonych w latach 1949-1968. 

Emerytura przyznawana jest - co do zasady - na wniosek osoby zainteresowanej. Wyjątek dotyczy osób pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy, urodzonych zarówno przed 1949r., jak i po 1948r., którym w związku z osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego emeryturę przyznaje się z urzędu. 

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2013r. osoby, które nie ukończyły powszechnego wieku emerytalnego, ale osiągnęły obniżony wiek emerytalny i udowodniły długi staż składkowy i nieskładkowy mogą nabyć prawo do emerytury częściowej.

Opracowała Joanna Wiech

(na podstawie www.agraseniorzy.pl)

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper