Pomoc doraźna

A co możemy zrobić, gdy potrzebujemy pomocy doraźnej, chwilowej a stan naszego podopiecznego nie jest bardzo poważny i nie wymaga specjalistycznej opieki?

  Jeżeli potrzebujemy pomocy doraźnej możemy skorzystać z naszego osobistego ubezpieczenia społecznego i „zaoszczędzić” urlop wypoczynkowy na odpoczynek, a nie opiekę nad chorym członkiem rodziny.
  Każdej osobie pracującej i podlegającej obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu przysługuje bowiem zasiłek opiekuńczy w momencie zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. a członków rodziny, uważa się małżonka, rodziców, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat, jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki.

Zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez okres 14 dni w roku kalendarzowym, bez względu na liczbę członków rodziny wymagających opieki. Ponadto, zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę choremu członkowi rodziny. 

Ile wynosi miesięczny zasiłek opiekuńczy?

Otóż jego wysokość to 80% podstawy wymiaru zasiłku (wynagrodzenia). Pozostało nam jeszcze odpowiedzieć na pytanie, kto wystawia dokument stwierdzający sprawowanie takiej opieki nad chorym członkiem rodziny. Dokument ten to zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad chorym członkiem rodziny. Jest ono wystawiane na odpowiednim druku i zawiera informacje identyfikujące ubezpieczonego, któremu zostało ono wystawione, jego płatnika składek, wystawiającego zaświadczenie lekarskie i jego miejsce wykonywania zawodu oraz okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny, datę urodzenia członka rodziny i jego stosunek pokrewieństwa z ubezpieczonym.

Takie zwolnienie lekarskie należy dostarczyć swojemu pracodawcy w terminie 7 dni od jego wydania przez lekarza  

Opracowała Joanna Wiech

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper