Pomoc medyczna w stanach nagłych

Mimo iż obecny system opieki zdrowotnej funkcjonuje od wielu lat, to nadal wiele osób nie wie, kiedy powinny dzwonić po karetkę, kiedy skorzystać z Nocnej i Świątecznej Pomocy Zdrowotnej, a kiedy udać się po pomoc do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Wyjaśnimy to...

NOCNA I ŚWIĄTECZNA POMOC ZDROWOTNA

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.

przychodnia ogrodowa

Przychodnia Optima Medycyna SA; ul. Ogrodowa 1, 48-300 Nysa tel. 77 887 21 26 

Pomoc świadczona jest w punktach nocnej opieki i nie jest związana z lekarzem podstawowej opieki zdrowotne, do którego jesteśmy zapisani. Ubezpieczeni w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki.

Informację o tym, gdzie w danym rejonie sprawowana jest nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska, pacjent może uzyskać u swojego lekarza POZ, w Opolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ (www.nfz-opole.pl).

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne (dla osób ubezpieczonych) i udzielane bez skierowania. 

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:

. w warunkach ambulatoryjnych

. w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych)

. telefonicznie.

W  dni ustawowo wolne od pracy, po godzinie 18.00 pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta. 

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta można samodzielnie skorzystać z pomocy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR). Tam udzielona zostanie niezbędna pomoc, w razie potrzeby pacjent będzie hospitalizowany. Dla właściwej organizacji pomocy medycznej należy pamiętać , że z błahym schorzeniem (infekcja, ból gardła, stłuczenie) pacjent powinien zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Szpitalny Oddział Ratunkowy nie zastępuje lekarza rodzinnego ani lekarza specjalisty. Jest przeznaczony dla pacjentów wymagających pomocy w stanie nagłym.

Do szpitalnego oddziału ratunkowego pacjent może zgłosić się bez skierowania, nie obowiązuje rejonizacja według miejsca zamieszkania ani zdarzenia.

szpitalny oddzial ratunkowy

Szpitalny Oddział Ratunkowy; ul. Boh. Warszawy 34, 48-300 Nysa tel. 77 40 87 970 

Więcej informacji >> 

POGOTOWIE RATUNKOWE

Wezwanie zespołu ratownictwa medycznego powinno mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia. Do takich przypadków należą np.: utrata przytomności, drgawki, nasilona duszność, masywny krwotok, porażeniem prądem, nagły ostry ból w klatce piersiowej, nagły ostry ból brzucha, zaburzenia rytmu serca, rozległa rana będąca efektem urazu, rozległe oparzenia, gwałtownie postępujący poród, podtopienie lub utonięcie.

Aby wezwać zespół ratownictwa medycznego należy wybrać numer telefonu:
999 lub 112- europejski numer alarmowy

Najważniejsze informacje, które należy podać po zgłoszeniu dyspozytora:

       .  powód wezwania karetki

       . dokładny adres zdarzenia, punkty orientacyjne

       . kto potrzebuje pomocy (ilość poszkodowanych)

       . stan poszkodowanego (czy osoba jest przytomna?, czy oddycha?)

       . kto wzywa zespół,

       . numer telefonu

Rozmowę należy zakończyć dopiero po potwierdzeniu przez dyspozytora przyjęcia wezwania. 

PAMIĘTAJMY!


     

Joanna Wiech

kierownik DDP

 

 

 

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper