Zakłady opiekuńcze

Osoby wymagające wzmożonej opieki medycznej moga być kierowane zrobić zakładu opiekuńczo-leczniczego. Kierowane moga być także osoby w, które przebyły leczenie szpitalne, maja proces ukończony diagnozowania, ale ich stan zdrowia czy niepełnosprawność uniemożliwia samodzielne funkcjonowanie w środowisku.

NFZ logoZakłady opiekuńczo-lecznicze prowadzą całodobową okresowa lub stala pielęgnację osób skierowanych oraz kontynuują leczenie takich osób. wykonywane są badania diagnostyczne, podawane leki oraz stosowane zalecenia lekarskie.

Wyróżniamy dwa profile zakładów opiekuńczych:

 1. Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy.
 2. Zakład opiekuńczo-leczniczy 

Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze w okolicy

  Zapewnia całodobową opiekę dla osób chorych na schorzenia przewlekłe.
  W ZOL-u moga przebywać chorzy po leczeniu szpitalnym mający ukończony proces diagnozowania i ustalone leczenie zachowawcze.
 Ze wzgledu na stan ogólny zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy zapewnia profesjonalna pielęgnację, kontynuację leczenia i rehabilitację. 

Wymagane dokumenty

Wykaz dokumentów warunkujących przyjęcie zrobić ZOL-u:

 • - podanie o przyjęcie,
 • - zaświadczenie lekarskie,
 • - Wywiad pielęgniarki środowiskowej,
 • - ocena wg skali Barthel,
 • - decyzja o dochodach pacjenta. 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Głuchołazach

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach
 • Posiada 43 łóżek
 • 48-340 Głuchołazy, ul. Lompy 2, tel. 77-439-19-91

Czytaj więcej >> 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Głuchołazach

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach
 • Posiada 79 łóżek
 • 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9, tel. 77-439-18-47

Czytaj więcej >> 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Paczkowie

 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie
 • Posiada 51 łóżek
 • 48-370 Paczków, ul. Staszica 3, tel. 77-431-67-17

Czytaj więcej >> 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy  w Niemodlinie

 • Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie
 • Posiada 62 łóżek
 • 49-100 Niemodlin woj. opolskie, ul. Zamkowa 4, tel. 77-403-34-15

Czytaj więcej >>

 

ZOL-e powiatu nyskiego (Biuletyn z 2012r.)

{aridoc engine="google" width="100%" height="500"}images/doc/2012'3-Biuletyn-s-28-29-zol.pdf{/aridoc}

(obraz można powiększyć, nawet na cały ekran)

 

Sposób i tryb kierowania do zakładów

  Tryb kierowania oraz zasady ustalania odpłatności za pobyt w zakładach określa rozporządzenie ministro Zdrowia ï Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. oraz ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.
   Zgodnie z nimi skierowanie zrobić Zakładu W drodze decyzji wydaje organ, który utworzył zakład lub zawarł umowę z niepublicznym zakładem na wykonywanie takich usług. 

Wniosek o umieszczenie w zakładzie opiekuńczym

Wniosek o umieszczenie w zakładzie opiekuńczym zgłasza osoba ubiegająca się o przyjęcie lub jej przedstawiciel ustawowy oraz za tej osoby zgodą inna osoba i zakład opieki zdrowotnej.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające potrzebę ze względu na stan zdrowia całodobowej opieki oraz wywiad pielęgniarki środowiskowej, rodzinnej lub społecznej. Do wniosku dołącza się dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osoby starającej sie o przyjęcie.

Wniosek wraz z załącznikami przedstawia się lekarzowi wyznaczonemu przez organ kierujący. Lekarz ma 14 dni na wydanie opinii na podstawie przedstawionych dokumentów co do skierowania osoby do odpowiedniego zakładu. Po podjęciu decyzji lekarz wniosek, dokumenty i własną decyzję przesyła do organu kierującego do zakładu opiekuńczo- leczniczego lub pielęgnacyjno- opiekuńczego.

Skierowanie do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego może być wydane na czas określony, natomiast skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego może być wydane na pobyt stały albo na czas określony. Jeżeli okres oczekiwania na przyjęcie do zakładu po wydaniu decyzji o skierowaniu jest dłuższy niż 3 miesiące to zakład wpisuje taką osobę na listę oczekujących. Następnie kierownik zakładu informuje pisemnie osobę skierowaną o planowanym terminie przyjęcia do placówki. Generalnie okres oczekiwania na przyjęcie do zakładu po wydaniu decyzji przez organ kierujący nie powinien być dłuższy niż 12 miesięcy. 

Wyjątkowo w zdarzeniach nagłych, losowych i uzasadnionych stanem zdrowia może być wydane skierowanie do zakładu bez zachowania trybu postępowania, a przyjęcie może nastąpić poza kolejnością. Takie działania mają miejsce tylko na wniosek lekarza, a skierowanie może być wydane tylko na czas określony.

Miesięczna oplata

Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury. Jednak opłata ta nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu osoby przebywającej w zakładzie.

Opłatę tak ustaloną określa się na okres roku. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy ulega zmianie wysokość dochodu pacjenta zakładu. Wtedy taką opłatę ustala się ponownie. Ponadto, miesięczną opłatę za pobyt w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym i opiekuńczo-leczniczym obniża się odpowiednio o liczbę dni nieobecności pacjenta w danym miesiącu w zakładzie. Istnieje jednak warunek. Kierownik placówki musi być pisemnie powiadomiony o planowanej nieobecności w zakładzie pacjenta na trzy dni wcześniej, chyba, że powiadomienie to było niemożliwe z powodów losowych, a fakt ten został uwiarygodniony. 

Uwaga !!!

Do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego lub opiekuńczo-leczniczego o profilu ogólnym nie są przyjmowane osoby w ostrej fazie choroby psychicznej lub w terminalnej fazie choroby nowotworowej. Jeśli chodzi o osoby chore psychicznie, to do przyjęcia do zakładu niezbędne jest zaświadczenie wydane przez specjalistę psychiatrę o braku przeciwwskazań do pobytu w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych o profilu ogólnym.  

Opracowała Joanna Wiech

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper