Featured

Instytucje świadczące pomoc i udzielające porad seniorom

 Seniorze! Zobacz co, gdzie i kiedy można załatwić. Kto może Ci pomóc w rozwiązaniu problemów...

Instytucje świadczące pomoc i udzielające porad seniorom

Nazwa podmiotu

Adres siedziby

Telefon, e-mail, mej, strona www

Zakres działalności/ świadczonych usług

Pełnomocnik Burmistrza Nysy do Spraw Seniorów 

Joanna Wiech

Czytaj więcej >>

Dzienny Dom Pobytu
48-303 Nysa,
ul. Bohaterów Warszawy 28
 

przyjmuje w każdy poniedziałek
od godz. 12.00 do 15.00

tel. 77 4334977

 • inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do poprawy warunków życia seniorów poprzez integrację i aktywizację społeczną;
 • monitorowanie, diagnozowanie problemów społecznych i potrzeb seniorów;
 • podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału ludzi starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych, w tym w zakresie edukacji, kultury, rekreacji;
 • współpraca ze Radą Seniorów;
 • współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się problemami osób starszych;
 • przedstawienie Burmistrzowi Nysy miesięcznych wniosków, miesięcznych sprawozdań i opinii z prowadzonej działalności.

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Nysie

www.ops-nysa.pl

48-303 Nysa,
ul. KEN 1 A

pon – pt.

godz. 7.00 – 15.00

sekretariat:
tel. 77 447  23 70

usługi opiekuńcze, kierowanie do DPS:
tel. 77 44 72 370

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 • kierowanie do domów pomocy społecznej,
 • pomoc państwa w zakresie dożywiania dzieci i dorosłych,
 • dodatki mieszkaniowe,
 • zasiłek stały, okresowy, celowy, celowy specjalny,
 • kierowanie osób bezdomnych do noclegowni,
 • praca socjalna, interwencja kryzysowa,
 • pomoc psychologiczna, asystenci rodzinni,
 • świadczenia rodzinne,
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 • Klub Integracji Społecznej, Klub Umiejętności Społecznych,
 • świetlica środowiskowa z programem zajęć socjoterapeutycznych,
 • Inkubator Organizacji Społecznych.

Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

48-300 Nysa
ul. KEN 1A

tel. 77 447 23 70

Podejmuje działania w przypadku zgłoszenia występowania przemocy w rodzinie

...........................................................................................................

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nysie

48-300 Nysa
ul. KEN 1A

czwartki: 15.30 – 18.30

tel. 77 441 32 21

Komisji można zgłosić problem nadużywania alkoholu, która podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Dzienny Dom Pobytu w Nysie

48-300 Nysa
ul. Bohaterów Warszawy 5

Pn – pt. 7.00 – 15.00

tel. 77 433 49 77

 • pomoc w organizacji i aktywizacji życia osobom w wieku emerytalnym, szczególnie samotnym, a także osobom o zmniejszonej sprawności psychofizycznej,
 • zaspakajanie potrzeb kulturalnych poprzez organizację imprez, odczytów i wykładów, prowadzenie profilaktycznych działań zdrowotnych,
 • organizowanie zajęć rekreacyjno-sportowych,
 • zapewnienie wyżywienia,
 • organizowanie zajęć w ramach terapii zajęciowej.

Stowarzyszenie Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego

 Czytaj więcej >>

48-300 Nysa
ul. Armii Krajowej 21 (p. 2)

Sekretariat czynny w godz: 
 od 8.00 do 16.00.

tel. 77 433 22 56
 • wykłady z różnych dziedzin nauki,
 • lektoraty języków obcych – język angielski, niemiecki i czeski,
 • zajęcia komputerowe na różnych poziomach zaawansowania,
 • różnorodne zajęcia poprawiające sprawność fizyczną,
 • zajęcia z Psychologii zdrowia – Trening pamięci,
 • spotkania w klubach zainteresowań – Klub Rękodzieła „Nie tylko z igłą”, 
 • Klub Włóczykija, Klub Literacki „Z szuflady”, Klub Dreptaków, Kino Seniora
 • wycieczki turystyczno-krajoznawcze do teatru, na koncerty itp.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

www.pcprnysa.pl

48-300 Nysa
ul. Słowiańska 17

tel/fax  77 448 26 10
tel/fax  77 448 25 83
tel.       77 448 25 25
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • orzekanie o niepełnosprawności,
 • dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
 • dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
 • dofinansowanie do likwidacji barier funkcjonalnych,
 • umieszczanie osób w domach pomocy społecznej na terenie powiatu nyskiego,
 • prowadzenie specjalistycznego poradnictwa w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nysie

www.facebook.com./sdsnysa

48-300 Nysa
ul. Grodkowska 26

77 433 74 66

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Obejmowanie zorganizowaną i profesjonalną opieką terapeutyczną osób z zaburzeniami psychicznymi tj. upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym, umiarkowanym, a także lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne sprzężone zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne, przewlekle chorych psychicznie, wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych, które z powodu swych ograniczeń wymagają korzystania z systemu środowiskowego wsparcia.

Stacja Opieki Caritas Diecezji Opolskiej Rejon Nysa

www.caritas.diecezja.opole.pl

48-300 Nysa
ul. Głuchołaska 8

tel. 77 435 52 29

usługi pielęgnacyjne i pielęgniarskie oraz działalność rewalidacyjna i usprawniająca ruchowo w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych

Służba Medyczna

Fundacja Związku Polskich Kawalerów Maltańskich Maltańska Służba Medyczna – Pomoc Maltańska - Oddział Nysa

www.msm.nysa.pl

48 – 300 Nysa
ul. Złotogłowicka

(przy Cmentarzu Komunalnym)

Dyżury w siedzibie:

 • wtorek: 11.30 – 13:30
 • środa:  15.00 – 18.00

tel: 694 484 590

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wypożyczalnia sprzętu i poradnictwo w zakresie pielęgnacji osób obłożnie chorych
  i niepełnosprawnych,
 • transporty chorych.

Rzecznik Praw Obywatelskich

pon. 10.00 – 18.00

wt- pt. 8.00 – 16.00

Infolinia obywatelska

800 676 676

 • Połączenie jest bezpłatne z telefonów stacjonarnych oraz telefonów komórkowych.
 • Łącząc się z Infolinią Obywatelską można uzyskać podstawowe informacje o prawach człowieka i kompetencjach RPO.
 • Tą drogą można również dowiedzieć się wszystkiego o prawie antydyskryminacyjnym.
 • Pracownicy Infolinii będą starali się udzielić niezbędnych informacji bądź pomóc skierować sprawę do innej, najbardziej właściwej instytucji.

Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii"

Poradnia działa 7 dni w tygodniu w godzinach 12.00 - 18.00; dyżury pełnią przeszkoleni specjaliści: psycholodzy i prawnicy.

tel. 22 668 70 00

Infolinia przeznaczona jest dla wszystkich osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz jej świadków.

Rzecznik Praw Pacjenta:

czynna pn. - pt.
w godz. 8.00 - 20.00

Infolinia

800 190 590

Połączenie bezpłatne z telefonów stacjonarnych i komórkowych

 Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper