Featured

Nieodpłatna pomoc prawna

Od początku roku 2016 na terenie powiatu nyskiego działa 10 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, funkcjonujących w ramach ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Organizatorem tej pomocy jest starostwo...

Poniżej znajdziecie Państwo informację komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna oraz kto, gdzie i kiedy można skorzystać z porady.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:

  • kobietom w ciąży,
  • posiadaczom Karty Dużej Rodziny,
  • kombatantom i weteranom,
  • seniorom, którzy ukończyli 65 lat,
  • osobom, które nie ukończyła 26 lat,
  • osobom, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy przyznano świadczenie z pomocy społecznej,
  • poszkodowanym w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, którzy znalaźli się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Osoba uprawniona, o której mowa w ust.3 pkt. 1, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

Wykaz punktów pomocy prawnej

Nysa, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A (siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej)

poniedziałek - środa  – w godz. 14.00 – 18.00
czwartek i piątek       – w godz.    8.00 – 12.00
   Punkt prowadzony jest przez Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo z siedzibą w Opolu ul. Dubois 18/3

Nysa, ul. Piastowską 33a (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie).

poniedziałek, środa i piątek    – w godz. 11.00 – 15.00 
wtorek i czwartek                    – w godz. 14.00 – 18.00
   W tym punkcie udzielana nieodpłatne pomoc prawna świadczona jest przez adwokatów i przez radcę prawnego.

Głuchołazy, Al. Jana Pawła  24

 poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 12.00

Otmuchów, ul. Zamkowej 6, I piętro, pok. 9  (Urząd Miejski)

wtorek           – w godz. 11.00 – 15.00 
czwartek       – w godz. 11.00 – 15.00 
piątek            – w godz. 11.00 – 15.00

Paczków, ul. Słowackiego 4, pok. 2 

poniedziałek    – w godz.   9.00 – 13.00 
środa               – w godz. 14.00 – 18.00

Kamiennik, ul. 1-go Maja 69, pok. 7 (Urząd Gminy)

środa       – w godz. 8.00 – 12.00

Korfantów, ul. Kościuszki 2a  

poniedziałek    – w godz. 14.00 – 18.00
wtorek             – w godz. 12.00 – 16.00
czwartek         – w godz. 10.00 – 14.00

Łambinowice, ul. Generała Zawadzkiego 26 

środa  i  piątek   – w godz. 12.00 – 16.00

Reńska Wieś 1, pok. 2 (Urząd Gminy Pakosławice)

poniedziałek  i  czwartek  – w godz. 8.00 – 12.00

Skoroszyce, ul. Powstańców Śląskich 17, pok. 7 

wtorek  i  piątek  – w godz. 10.00 – 14.00


Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Informacja o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, osobach uprawnionych do jej otrzymania oraz o sposobach wykazania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej

1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1)   poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2)   wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3)   udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4)   sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

2. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1)   podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2)   z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3)   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

3. Osobie uprawnionej, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić odpowiednich dokumentów. 


Od początku roku 2017 na terenie całej Polski zostało uruchomionych 1525 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, funkcjonujących w ramach ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Szczegóły na stronie  https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/ 

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper