Zasiłek pogrzebowy

Seniorzy często z trudem wiążą koniec z końcem, wielu ma niskie renty i emerytury. A jeśli muszą też zmagać się z długotrwałą chorobą czy niepełnosprawnością, to nie poradzą sobie bez wsparcia innych. Dlatego przedstawiamy cykl artykułów prezentujących różne formy wsparcia...

Zasiłek pogrzebowy

Komu przysługuje:

 • osobie, która poniosła koszty pogrzebu,
 • w razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby – proporcjonalnie do poniesionych przez nie kosztów pogrzebu.

Wysokość poniesionych kosztów pogrzebu nie ma żadnego wpływu na wysokość zasiłku pogrzebowego. Jest on wypłacany w z góry określonej kwocie, która może być mniejsza, równa lub wyższa od faktycznie poniesionych kosztów pogrzebu.

Zasiłek pogrzebowy należy się także za symboliczny pogrzeb (np. pochowanie w urnie rzeczy osobistych zmarłego lub jego kosmyka włosów). Ma on zazwyczaj miejsce wówczas, gdy osoba zginęła w górach, na morzu, w czasie katastrofy lub przeznaczyła swoje ciało (po śmierci) na cele naukowe. 

Przysługuje w razie śmierci:

 • emeryta, rencisty,
 • członka rodziny osoby ubezpieczonej,
 • członka rodziny emeryta; członkami rodziny są:
 • rodzice, ojczym, macocha, osoby przysposabiające,
 • małżonek,
 • rodzeństwo,
 • dzieci własne,
 • dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
 • dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości (także w ramach rodziny zastępczej),
 • wnuki. 

Kto wypłaca: zasiłek wypłacany jednorazowo przez oddział ZUS.

Wysokość zasiłku (od 1 marca 2011 roku): 4.000,00 zł.

Wysokość poniesionych kosztów pogrzebu nie ma żadnego wpływu na wysokość zasiłku pogrzebowego. Jest on wypłacany w ww. kwocie, która może być mniejsza, równa lub wyższa od faktycznie poniesionych kosztów pogrzebu. 

Składane dokumenty:

 • skrócony odpis aktu zgonu,
 • oryginały rachunków dotyczących poniesionych kosztów pogrzebu,
 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego na druku ZUS Z-12,
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo, np. dowód osobisty, skrócone odpisy aktów stanu cywilnego,
 • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu w dniu śmierci (w przypadku gdy zmarła osoba ubezpieczona lub członek rodziny osoby ubezpieczonej);
  nie dotyczy to osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz osób z nimi współpracujących,
 • w razie późniejszego odnalezienia zwłok zamiast skróconego odpisu aktu zgonu należy przedstawić odpis zupełny aktu zgonu albo zaświadczenie policji lub prokuratury. 

Miejsce składania dokumentów: oddział ZUS właściwy dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o zasiłek pogrzebowy. 

Przedawnienie roszczeń o wypłatę zasiłku:

 • prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie
  w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której przysługuje zasiłek pogrzebowy,
 • jeżeli zgłoszenie wniosku w ww. terminie nie było możliwe z powodu późniejszego: odnalezienia zwłok, zidentyfikowania osoby zmarłej lub innych przyczyn niezależnych od osoby uprawnionej do zasiłku, prawo do zasiłku wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia pogrzebu; w takim przypadku osoba ubiegająca się o zasiłek musi udowodnić przed ZUS brak możliwości zgłoszenia wniosku w podstawowym terminie, czyli w ciągu roku od dnia śmierci bliskiej osoby, przedkładając odpowiedni dokument – może to być: zaświadczenie policji lub prokuratury, odpis zupełny aktu zgonu lub inny dokument urzędowy, który będzie potwierdzał, że zaszły okoliczności, które uniemożliwiły terminowe zgłoszenie wniosku o zasiłek pogrzebowy. 

Opracowała Joanna Wiech

(na podstawie www.agraseniorzy.pl)

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper