Program na Rzecz Seniorów w Gminie Nysa na lata 2014-2023

Wspólnie z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz seniorów opracowano specjalny Program na Rzecz Seniorów w Gminie Nysa na lata 2014-2023. Dokument został przyjęty przez Radę Miejską. Adresatami programu są mieszkańcy powyżej 60 roku życia.

Program na Rzecz Seniorów w Gminie Nysa (2014-2023)

{aridoc engine="google" width="100%" height="600"}images/doc/2014-23-program na rzecz seniorow-gmina-nysa.pdf{/aridoc}

 (obraz można powiększyć, nawet na cały ekran - prawy górny róg)


W roku 1995 w Nysie żyło 3284 mieszkańców z pokolenia 70 plus. Dla porównania w 2012 r. już 6258 seniorów. Tymczasem dzieci w wieku 5-12 lat w 1995 r. było 7688, a w 2012 r. 3850, dzieci w wieku 13-15 lat – 3284 w 1995 r. i 1597 w 2012 r.
- Należy dostosować działalność usług publicznych do aktualnej sytuacji demograficznej, aby zapewnić potrzeby mieszkańców. Dotyczy to m.in. placówek oświatowych, domów opieki społecznej, klubów, instytucji świadczących usługi na rzecz mieszkańców – podkreślała Burmistrz Nysy. 

Program skierowany jest do osób powyższej 60 roku życia. Działania programu mają na celu integrację społeczną seniorów oraz integrację międzypokoleniową i aktywizację rozumianą jako włączenie seniorów do życia lokalnego, w celu budowania społeczeństwa obywatelskiego. 

W ostatnich latach obserwuje się tendencję spadkową liczby mieszkańców Gminy Nysa. Zmieniają się również na niekorzyść wskaźniki struktury wiekowej. Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w roku 2005 wynosił 18,57% i rokrocznie obniżał się osiągając w roku 2011 wartość 16,02%. Rośnie natomiast wskaźnik wieku poprodukcyjnego. W roku 2005 wynosił 14,63%, w 2007 roku 15,39%, a w 2011 roku osiągnął wartość 17,59%, co świadczy o tym, iż społeczeństwo Gminy Nysa starzeje się z roku na rok.

Z powyższych danych wynika, iż osoby powyżej 60 roku życia stanowią 23,27 % ogółu mieszkańców Gminy Nysa.

 W gminie Nysie została powołana Rada Seniorów - reprezentująca seniorów zrzeszonych w 15 organizacjach i stowarzyszeniach.
  W gminie działa też Pełnomocnik Burmistrza Nysy ds. Seniorów podlega bezpośrednio Burmistrzowi Nysy.

Na podstawie danych Nyskiego Zarządu Nieruchomości w zasobach Gminy jest 1.300 mieszkań komunalnych, w których odsetek samotnie gospodarujących osób powyżej 60 roku życia stanowi 4,26%.

Natomiast z danych sołtysów wynika, iż na terenach wiejskich gminy Nysa odsetek samotnie gospodarujących osób powyżej 60 roku życia stanowi 1,86%. 


 „Program na rzecz seniorów w Gminie Nysa na lata 2014 -2023” jest odpowiedzią na wyzwania współczesności, na zmieniającą się sytuację demograficzną (starzenia się społeczeństwa), gdyż coraz większą część populacji stanowią osoby w wieku emerytalnym.
Instytucje i grupy aktywizujące seniorów w szerokim zakresie budują właściwe relacje międzypokoleniowe przynosząc wiele korzyści: wzmacniają więzi w społeczności lokalnej, wzbogacają procesy uczenia się, szacunku, akceptacji i tolerancji dla osób starszych.
Poprzez realizację Programu w Gminie Nysa podejmowane są różnorodne formy wspierania i aktywizowania osób w wieku senioralnym, zapobiegania ich marginalizacji, promocji zdrowego trybu życia, jak również aktywnego udziału seniorów w ofercie edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej.

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper