Usługi opiekuńcze

Ważnym punktem pomocy dla osób starszych są ośrodki pomocy społecznej. Organizują one i świadczą usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne w miejscu zamieszkania.…

Taka pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy. Mogą one być także przyznawana również osobom, które wymagają pomocy, a rodzina nie jest w stanie jej zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczenie. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze oznaczają usługi dostosowane do poszczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności i są świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. 


USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB SAMOTNYCH

  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie, ul. KEN 1A,              tel. 77-433-35-56
  • Spółdzielnia Socjalna „Parasol” w Nysie, ul. Prusa 14,       tel. 530-431-755

Jak zwrócić się o udzielenie pomocy w formie usług opiekuńczych?

ops nysa

O pomoc w formie usług opiekuńczych należy zwrócić się pisemnie do ośrodka pomocy społecznej. Prośba może być zgłoszona przez osobę zainteresowaną, członka rodziny lub osoby postronne (np. pielęgniarkę środowiskową).

Po zgłoszeniu prośby o udzielenie powyższej pomocy pracownik socjalny z ośrodka pomocy społecznej odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. rodzinny wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej podopiecznego. Od wyników wywiadu zależy ustalenie wysokości ewentualnej odpłatności za usługi, ilości godzin przyznanych usług oraz zakres wykonywanych usług. 

Kto przyznaje usługi opiekuńcze?

Należy zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej, który ma prawo ich przyznawania oraz ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za te usługi jak również warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat w drodze uchwały określa Rada Miejska. 

Zakres świadczonych usług

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zaleconą przez lekarza, pielęgnację, oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Zasady odpłatności

Odpłatność za świadczone usługi uzależniona jest od dochodu rodziny. Rada Miejska w formie uchwały ustaliła tabelę odpłatności za usługi opiekuńcze.

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze

Tabela odplatnosc 01

 Częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat za świadczone usługi opiekuńcze.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może być, na jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas określony, zwłaszcza ze względu na:

  • 1.bardzo trudną sytuację materialną,
  • 2.bardzo trudną sytuację rodzinną lub zdrowotną,
  • 3.zdarzenie losowe.

Opracowała Joanna Wiech

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper