Dodatek kompensacyjny

Seniorzy często z trudem wiążą koniec z końcem, wielu ma niskie renty i emerytury. A jeśli muszą też zmagać się z długotrwałą chorobą czy niepełnosprawnością, to nie poradzą sobie bez wsparcia innych. Dlatego przedstawiamy cykl artykułów prezentujących różne formy wsparcia...

Dodatek kompensacyjny

Komu przysługuje:

osobom uprawnionym w myśl przepisów ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002r. Nr 42, poz.371 z późn. zm.), m. in.:

  • kombatantom,
  • osobom będącym ofiarami represji wojennych,
  • osobom będącym ofiarami represji okresu powojennego,
  • wdowom (wdowcom) po kombatancie (lub innej osobie uprawnionej), pobierającym emeryturę lub rentę. 

Kto wypłaca: dodatek miesięczny wypłacany przez oddział ZUS.

Wysokość dodatku (od 1 marca 2015 roku): 31,23 zł (brutto), czyli 15% dodatku kombatanckiego.

Wysokość dodatku kompensacyjnego podlega podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur, corocznie, od 1 marca danego roku. 

Składane dokumenty:

  • wniosek o przyznanie dodatku kompensacyjnego,
  • decyzja kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych:
    • stwierdzająca określone w ww. ustawie okresy działalności kombatanckiej lub represji – w przypadku kombatantów i osób represjonowanych,
    • potwierdzająca uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie – w przypadku wdów (wdowców) po kombatancie. 

Miejsce składania dokumentów: dowolny oddział ZUS. Dodatek przyznawany jest na podstawie decyzji kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 

Wydanie decyzji następuje: w ciągu 30 dni od daty wyjaśnienia ostatniej okoliczności w sprawie. 

Odwołanie: od decyzji ZUS przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego (tj. Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych), za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję – w terminie miesiąca od daty doręczenia decyzji ZUS. 

W przypadku zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia emerytalno-rentowego, przysługuje jeden dodatek kombatancki i jeden dodatek kompensacyjny.

Opracowała Joanna Wiech

(na podstawie www.agraseniorzy.pl)

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper