Zasiłek pielęgnacyjny

Seniorzy często z trudem wiążą koniec z końcem, wielu ma niskie renty i emerytury. A jeśli muszą też zmagać się z długotrwałą chorobą czy niepełnosprawnością, to nie poradzą sobie bez wsparcia innych. Dlatego przedstawiamy cykl artykułów prezentujących różne formy wsparcia...

Zasiłek pielęgnacyjny

Komu przysługuje:

osobom, które nie mogą sobie same poradzić z codziennymi czynnościami, lub z powodu wieku lub choroby przychodzi im to z trudem. Uprawnionymi do jego otrzymania są m.in.: 

  • osoby, które ukończyły 75 lat,
  • osoby starsze, u których orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności,
  • osoby starsze o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli ich niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia. 

Komu nie przysługuje:

  • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego, wypłacanego przez ZUS,
  • osobie umieszczonej w instytucji, która zapewnia jej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie,
  • członkowi rodziny, któremu przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją takiej osoby (chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej). 

Cel zasiłku: częściowe pokrycie wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej, opieki i pomocy innej osoby, w związku z jej niezdolnością do samodzielnej egzystencji (wyrok WSA w Krakowie z 16 września 2008r.; III SA/Kr 460/2008). 

Kto wypłaca: zasiłek wypłacany miesięcznie przez gminę.

Wysokość zasiłku: 153,00 zł (brutto); przysługuje bezterminowo albo do czasu ważności orzeczenia o niepełnosprawności. 

Składane dokumenty: aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny konieczne jest złożenie wniosku w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania.

Zasiłek pielęgnacyjny (wypłacany przez gminę) przysługuje jedynie osobie, która nie pobiera dodatku pielęgnacyjnego (wypłacanego przez ZUS).

Opracowała Joanna Wiech

(na podstawie www.agraseniorzy.pl)

Aktualności

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper